Cách phát âm -s, -es, -ed

 

Cách phát âm- s, -es , -ed ( cả trong Plural và V ) 

Mình đã rút ra 1 số cách dễ để nhớ 
I. Cách phát âm đuôi- s ,-es - 

1.Nếu từ kết thúc bằng- s, -ss,- ch,- sh,- x,-z (-ze),- o,- ge,- ce thì ta phát âm là /iz/.
Mẹo ♥ "sẵn-sàng-chung-shức-xin-z-ô-góp-cơm"
vd: changes/ iz/ ; practices/ iz/ 

2. Nếu từ kết thúc bằng :-/ð/,-k,-p- t,- f thì phát âm là /s/: 

......cooks /s/ ; stops / s/
Mẹo ♥ : 'thời phong kiến phương tây"
Lưu ý : ' laugh ' phiên âm là : [la: f ] nên khi chia : laughs đọc là /s/ ( từ đặc biệt cần nhớ)

3.Những từ còn lại phát âm là /z/ : plays /z/, stands /z/....

II. Cách phát âm đuôi -ed:
1.Đọc là /t/ nếu động từ kết thúc bằng : - ch,-p,- f,-s,-k,- th,-sh 
Mẹo ♥ " chính-phủ-phát-sách-không-thèm-share (chia sẻ)
vd : watched /t/

2. Đọc là /id/ nếu động từ kết thúc là: - t ,-d
wanted /id/ ; decided /id/...

3. Những từ còn lại đọc là/d/ 

Tác giả: Studynet Editor | Danh mục: Kỹ năng học tiếng Anh giao tiếp

Bình luận

  • ghostrider (Guest) 16:06 25/04/2013 :Thanks.
    k,-p- t,- f = Phượng khoái fở tái