Vẽ Tranh Cát Nghệ Thuật ” Câu chuyện kinh thánh” phần cuối là một cái kết có hậu cho gia đình nhà Gia-cốp. Pha-ra-ôn vui vẻ chấp thuận cho cha và gia đình các anh em Gia cốp được cư ngụ tại Gô sen miền nam Ram se. Tại vùng đất mới, Gia cốp sống hạnh phúc cùng các con và cháu.

NGHỆ THUẬT VẼ TRANH CÁT “CÂU CHUYỆN KINH THÁNH” : GIA ĐÌNH GIA-CỐP ĐOÀN TỤ

Chuyện Giô sép nhận các anh em mình ở xứ Ca na an nhanh chóng đến tai Pha ra ôn. Pha ra ôn và quần thần rất vui mừng vì Giô sép đã tìm được gia đình mình sau bao năm thất lạc.

Pha ra ôn phán cùng Giô sép rằng: “Hãy dặn các anh em người rằng: hãy chở đồ lên lừa đi về xứ Ca na an, rước cha và người nhà các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ê díp tô, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi hãy nói lại cùng họ như vầy: Hãy đem xe cộ từ xứ Ê díp tô về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài vật mình vì vật tốt nhất của xứ Ê díp tô sẽ về phần các ngươi”

Vâng theo lời Pha ra ôn, Giô sép đưa xe cộ cho anh em mình và chuẩn bị lương thực dùng trong lúc đi đường. Người cũng đưa áo xống thay đổi cho mỗi người, còn Bên gia min người cho trăm miếng bạc cùng năm bộ áo xống. Người cũng sai đem về cho cha mình mười con lừa chở các vật quý nhất trong xứ Ê díp tô, mười con lừa cái chở lúa, bánh và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Giô sép đưa các anh em mình lên đường và không quên dặn mọi người: “Xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường”

Đường từ xứ Ê díp tô về Ca na an tuy xa nhưng niềm vui được tìm thấy em khiến các anh vui mừng, hạnh phúc, đường dài dường như gần lại. Chẳng mấy ngày mà họ đã trở về quê hương.

Về đến nhà, gặp cha họ thuật lại rằng: “Giô sép hãy còn sống , lại ấy là người đương cai trị cả xứ Ê díp tô”

Gia cốp không tin vào lời nói của các con mình, người luôn nghĩ rằng Giô sép đã chết. Thấy cha không tin, các anh thuật lại tất cả mọi lời của Giô sép đã nói. Lúc đó, Gia cốp thấy xe cộ của Giô sép sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại. Người vui mừng nói: “Thôi biết rồi, Giô sép con trai ta hãy con sống ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời”

Theo lời dặn của Giô sép, các anh chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để đưa cha xuống xứ Ca na an. Gia cốp tin rằng chương trình xuống xứ Ê díp tô là ý muốn của Đức Chúa Trời. Trước khi lên đường xuống Ê díp tô, Y sê ra ên (tức Gia cốp) đến Bê a sê ba người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Y sác, cha mình.

Đêm đó, người thấy Đức Chúa Trời hiện ra và phán rằng: “Hỡi Gia cốp, Gia cốp!” Y sơ ra ên đáp rằng: “Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê díp tô, đừng sợ chi vì tại đó ta sẽ làm thành một nước lớn. Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Giô sép sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại.”

Từ Bê a sê ba, Gia cốp khởi đi, các anh đưa cha , vợ và các con mình lên xe của Pha ra ôn đã sai đến rước những người đó. Họ cũng mang theo súc vật,của cải mình đã gầy dựng tại xứ Ca na an mà đi đến xứ Ê díp tô. Vậy, Gia cốp cùng cả nhà người, nào con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái tất cả đều được đưa xuống xứ Ê díp tô.

Giu đa được cử đi trước đoàn người, vừa đến thành Ê díp tô, Giu đa vội đi báo tin với Giô sép.

Giô sép truyền đưa cả gia đình đến Gô sen, phần mình, người cũng lên xe đến xứ Gô sen để đón cha. Vừa nhìn thấy cha mình, Giô sép đã chạy đến ôm choàng lấy cha và khóc một hồi lâu. Y sơ ra ên nói cùng Giô sép rằng:” Chớ chi cho cha chết bây giờ đi! Vì cha đã thấy được mặt con, và biết con vẫn còn sống.”

Không từ nào tả xiết niềm vui, hạnh phúc của Gia-cốp khi gặp lại được con. Niềm hạnh phúc như được nhân lên khi người thấy Giô sép được vinh hiển.

Lúc sau, Giô sép nói cùng cha và các anh em rằng: Tôi lên trước tâu cho Pha ra ôn hay rằng: Anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Ca na an đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pha ra ôn truyền gọi anh em mà hỏi rằng: Các ngươi làm nghề chi? Thì hãy tâu rằng: Kẻ tôi tớ chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến giờ. Ấy hầu cho anh em đặng ở lại xứ Gô sen, vì dân Ê díp tô có tánh gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên lắm”

Gô sen là vùng đất màu mỡ nhất trong cả xứ Ê díp tô, nơi này có nhiều cánh đồng bao la, xanh tốt thuận tiện cho việc chăn chiên và súc vật, nên Giô sép chọn làm nơi cư ngụ mới cho cả gia đình.

Giô sép đến gặp và tâu mọi điều với Pha ra ôn: Cha và anh em tôi ở xứ Ca na an đến, có đem theo chiên, bò, cùng các tài vật của mình. Hiện bây giờ đương ở trong xứ Gô sen. Giô sép cũng đưa 5 người anh em của mình vào yết kiến Pha ra ôn.

Pha ra ôn hỏi năm người anh em của Giô sép: Các ngươi làm nghề chi?

Nghe theo lời chỉ dẫn từ trước của Giô sép, các anh em tâu rằng: Kẻ tôi tớ bệ hạ là kẻ chăn chiên, như tổ phụ chúng tôi khi trước.” Rồi lại tâu rằng: “Ấy đặng kiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tớ bệ hạ đã đến; vì xứ Ca na an đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy, xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngụ tại xứ Gô sen.”

Nghe xong, Pha ra ôn phán cùng Giô sép: “Cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi, vậy xứ Ê díp tô sẵn dành cho ngươi, hãy cho cha và các anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ; hãy cho ở tại xứ Gô sen vậy. Và nếu trong các người đó, ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta”

Giô sép cũng không quên đưa cha mình là Gia-cốp đến yết kiến Pha ra ôn.

Vậy là Pha ra ôn vui vẻ chấp thuận cho cha và gia đình các anh em Gia cốp được cư ngụ tại Gô sen miền nam Ram se. Giô sép tuỳ theo số người, cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình nữa.

Tại vùng đất mới, Gia cốp sống hạnh phúc cùng các con và cháu. Khi ôn lại những biến cố đã trải qua của cuộc đời mình, Giacốp cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài luôn ở cạnh người và luôn khiến mọi chuyện kết thúc tốt đẹp nhất.

Khi tuổi đã cao, bết mình không thể sống được lâu hơn, Y sơ ra ên gọi Giô sép con trai mình đến mà nói rằng: Nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thực ở cùng cha, xin con đừng chôn cha tại đất Ê díp tô. Khi cha an giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ê díp tô, chôn chung cùng mồ mả của người.”

Giô sép thưa rằng: Con sẽ làm y lời cha dặn

Gia cốp nói: “Con hãy thề đi”. Giô sép bèn thề.

Sau khi Giô sép thề xong, Y sơ ra ên quỳ lạy cầu nguyện nơi đầu gường mình.

Y sơ ra ên sống ở xứ Ê díp tô thêm được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi.